Pharmaceutical Research using the Diamond Synchrotron