Volodymyr Khotkevych

profilephoto

PDRA for I15
Khotkevych Volodymyr is Post-doctoral Research Associate on I15.

Email: Volodymyr.Khotkevych@diamond.ac.uk
Tel: +44 (0) 1235 778220

Key Research Area